VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) Commissie cultuur en onderwijs Rapporteur: Silvia Costa