92/623/EKSG: Kommissionens beslut av den 7 december 1992 om ingående på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Polen, å andra sidan, om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet som undertecknades av parterna i Bryssel den 16 december 1991