Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3088/94 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως για το βαμβάκι