Κατάλογος των λιμένων σε κράτη μέλη της ΕΕ, στους οποίους επιτρέπονται οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων και η παροχή λιμενικών υπηρεσιών για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου 2020/C 51/05