KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2049/95, annettu 24 päivänä elokuuta 1995, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta