Γραπτή ερώτηση E-5713/09 υποβολή: Frank Vanhecke (NI) προς την Επιτροπή. Κόστος του Ευρωβαρομέτρου 317