Komission asetus (EU) 2018/1515, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenyyliamiinin ja oksadiksyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)