Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας#ΤΙΤΛΟΣ IV - Ειδικές δημοσιονομικές διατάξεις#Άρθρο 180A