Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2079 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την έγκριση της λειτουργίας ρολαρίσματος κινητήρα σε βραδυπορία ως καινοτομικής τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)