Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 18 listopada 1981 r. # Ursula Becker przeciwko Finanzamt Münster-Innenstadt. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Münster - Niemcy. # Sprawa 8/81. Becker TITJUR