Farr Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 1983 r. # Naamloze vennootschap Farr Company przeciwko państwu belgijskiemu. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgia. # Sprawa 130/82. TITJUR