Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9259 — Investindustrial/Natra) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)