Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7222] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2014/709/ΕΕ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ