Γραπτή ερώτηση P-001132/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Μερική άρση της απαγόρευσης μεταφοράς υγρών