Γραπτή ερώτηση E-012141/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Αποψίλωση δασών στη Βραζιλία