Γραπτή ερώτηση E-2921/08 υποβολή: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Φορτηγά οχήματα πολύ μεγάλων διαστάσεων