Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 września 2019 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8870 – E.ON/Innogy) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6530) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 2020/C 379/07