Απόφαση (ΕΕ) 2019/1954 του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους Κεντρική Αφρική, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού σχετικά με τη διαμεσολάβηση, του εσωτερικού κανονισμού σχετικά με τη διαιτησία και του κώδικα δεοντολογίας των διαιτητών