Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Αυγούστου 2018, σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (CON/2018/38)