Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1480/91 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας