Γραπτή ερώτηση E-010693/11 Christel Schaldemose (S&D) προς την Επιτροπή. Ένα λουλούδι, το οικολογικό σήμα της ΕΕ