Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1729 van de Commissie van 17 november 2020 betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2013/652/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7894) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)