Υπόθεση C-646/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) στις 15 Δεκεμβρίου 2016 — Khadija Jafari, Zainab Jafari