Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/2199 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 8ης Δεκεμβρίου 2020 για το διορισμό του αρχηγού αποστολής της αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)