Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8843 — Macquarie Group / TDC) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )