Υπόθεση T-251/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Απριλίου 2018 — Espírito Santo Financial (Portugal) κατά ΕΚΤ (Πρόσβαση στα έγγραφα — Απόφαση 2004/258/ΕΚ — Έγγραφα σχετικά με την απόφαση της ΕΚΤ της 1ης Αυγούστου 2014 η οποία αφορά τη Banco Espírito Santo SA — Σιωπηρή άρνηση παροχής πρόσβασης — Ρητή άρνηση παροχής πρόσβασης — Μερική άρνηση παροχής πρόσβασης — Εξαίρεση σχετική με την εμπιστευτικότητα των εργασιών των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ — Εξαίρεση σχετική με τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ένωσης ή κράτους μέλους — Εξαίρεση σχετική με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση ή σε κράτος μέλος — Εξαίρεση σχετική με την προστασία των εμπορικών συμφερόντων — Εξαίρεση σχετική με τις απόψεις που προορίζονται για εσωτερική χρήση — Υποχρέωση αιτιολόγησης)