Υπόθεση T-351/15: Προσφυγή της 30ης Ιουνίου 2015 — Παπαπαναγιώτου κατά Κοινοβουλίου