Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 390/86 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1986 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 2/85 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Νορβηγίας για τη συμπλήρωση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του ορισμού της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας με την προσθήκη εναλλακτικών κανόνων ποσοστού για τα προϊόντα των κεφαλαίων 84 μέχρι 92 της Ονοματολογίας του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας