2008/772/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 2008 , kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2004/432/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5531) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)