Vec C-555/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 6 de Murcia – Španielsko) – IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Smernica 2011/7/EÚ — Obchodné transakcie medzi súkromnými podnikmi a orgánmi verejnej moci — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca okamžité vymáhanie istiny pohľadávky vzdaním sa úrokov z omeškania a náhrady nákladov na vymáhanie)