Становище на Европейския комитет на регионите — Ориентиран към местните условия подход към промишлената политика на ЕС