Υπόθεση T-166/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 — Bronckers κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα – Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 – Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυμιών στον τομέα των αλκοολούχων ποτών – Έγγραφα προσκομισθέντα στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής – Άρνηση προσβάσεως – Εξαίρεση που αφορά την προστασία του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των διεθνών σχέσεων – Εξαίρεση που αφορά την προστασία των εμπορικών συμφερόντων τρίτου]