Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1174 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου