Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2555/92 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 1992 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1303/92 και περί ενάρξεως διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 447 000 τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που έχει στη διάθεσή του ο δανικός οργανισμός παρεμβάσεως