Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet