Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 62/2008, της 6ης Ιουνίου 2008 , για τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, έλεγχος και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ