Ψήφισμα επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με "τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, μια εισήγηση για ανάληψη δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο" (COM(96)0010 C4-0093/96)