Vec C-362/11: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z  21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira — Portugalsko) — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA (Článok 99 rokovacieho poriadku — Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami — Smernice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2005/14/ES — Právo na náhradu škody z povinného poistenia občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami — Občianskoprávna zodpovednosť poistenca — Podiel poškodeného na vzniku škody — Vylúčenie alebo obmedzenie práva na náhradu škody)