Υπόθεση T-396/20: Προσφυγή της 26ης Ιουνίου 2020 — Riviera-Airport κατά EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)