Γραπτή ερώτηση E-010125/10 Zigmantas Balčytis (S&D) προς την Επιτροπή. Ρύθμιση της διαχείρισης και της ιδιωτικοποίησης των έργων ενεργειακής υποδομής της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ