/* */

Γραπτή ερώτηση E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Απορρίμματα τροφίμων, ημερομηνία λήξης και πείνα