/* */

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Trabucchi της 28ης Νοεμβρίου 1973. # Otto Witt KG κατά Hauptzollamt Hamburg-Ericus. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Finanzgericht Hamburg - Γερμανία. # Κρέας Ταράνδου. # Υπόθεση 149/73. TITJUR Witt