Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на28 ноември 1973 г.