Υπόθεση C-48/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 26ης Μαΐου 2016 [αίτηση του Cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) – État belge, SPF Finances, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] κατά NN (L) International SA, πρώην ING International SA, διαδόχου της ING Dynamic SA (Προδικαστική παραπομπή — Άμεσοι φόροι — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 69/335/ΕΟΚ — Άρθρα 2, 4, 10 και 11 — Οδηγία 85/611/ΕΟΚ — Άρθρα 10 και 293 ΕΚ — Ετήσιος φόρος επί των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων — Διπλή φορολόγηση — Κύρωση που επιβάλλεται στους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων)