Γραπτή ερώτηση E-7207/10 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Κρίση και μικρές επιχειρήσεις στη Σλοβενία