Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/68/EF om genforsikringsvirksomhed, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))