2009/431/ES: Odločba komisije z dne 29. maja 2009 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska za Anglijo, Škotsko in Wales na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3853)