Γραπτή ερώτηση E-5732/07 υποβολή: Frank Vanhecke (NI) προς την Επιτροπή. Παρουσία του Mugabe στη διάσκεψη Ευρώπης-Αφρικής