Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1790/88 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1988 περί παρεκκλίσεως, για την αρχή της περιόδου εμπορίας 1988/89, από τους κανόνες ποιότητας που εφαρμόζονται για ορισμένες ποικιλίες μήλων και αχλαδιών