ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1994 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/93 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον αμπελοοινικό τομέα